Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Přírodní parky: Naše kulturní a přírodní dědictví. Ekonomie versus ochrana přírody

Partnerské organizace:
Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A
FOS/BOS Passau (Deutschland) ZSE Jana Pawła II Gorlice (Polen/Polsko) SPS Bardejov (Slowakei/Slovensko) SC Postojna (Slowenien/Slovinsko)

Cílová skupina: žáci středních odborných škol
Počet účastníků: 50
Téma: životní prostředí, historie, turistika

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

V projektu „Nationaparks“ v rámci vzdělávacího programu EU Comenius projektu jsme pracovali společně s našimi zahraničními partnerskými školami ze slovenského Bardějova, z polské Gorlice, slovinské Postojne a bavorské FOS/BOS Passau.
Hlavní výsledek zmíněného projektu představuje sedm informačních tabulí, které byly v obci Kvilda za účasti 150 - ti hostů slavnostně odhaleny. Přítomni byli starostové šumavských a bavorských obcí, radní Jihočeského kraje pro oblast školství, mládeže, sportu a zaměstnanosti, nechyběl ani zástupce bavorské zemské vlády Frank Schickenmeier, zástupci krajského úřadu Jihočeského kraje, celé řady dalších institucí, zahraničních partnerských škol atd. Tyto tabule jsou koncipovány jako naučná stezka a informují v češtině, němčině a angličtině návštěvníky Kvildy a v širším kontextu i Šumavy o historii a současnosti obce, o sakrálních stavbách, o celé řadě ekologických aspektů NP Šumava, o flóře a fauně, vodstvu Šumavy. na hranici s Bavorskem v bývalé obci Bučina (Buchwald) je pak umístěn poslední sedmý panel, který bude nositelem informací o historii dnes zaniklé obce a dále o vzniku, existenci a naštěstí i zániku tzv. železné opony.
V projektu pracovali žáci studijních i učebních oborů: v případě oboru fotograf se jednalo o imprese žáků ze Šumavy. Největší měrou byla zastoupena práce oboru analýza potravin. Žáci a vyučující tohoto oboru uskutečnili celou řadu ekologicky orientovaných výjezdů do NP Šumava na Kvildsko a okolí, při nichž měli zadané množství úkolů spočívajících v terénním průzkumu, sběru vzorků a jejich následném zpracování a vyhodnocování v laboratořích u nás ve škole.
 
Žáci studijních oborů management obchodu a služeb a obchodník se věnovali specializovaným marketingovým sondám, které sledovaly například dopravní obslužnost Kvildy a dalších šumavských obcí, možnosti kulturního a sportovního vyžití, nabídku pracovního trhu v tomto regionu, mapovali spektrum nabídky služeb, obchodů, restaurací, ubytovacích kapacit, infrastrukturu, možnosti volnočasového vyžití především mladší generace na Kvildě a podobně.
 
Obsahová náplň informačních panelů
1. panel: Kvilda a okolí
panel slouží mimo jiné i jako jakási imprese pro zahraniční turisty a návštěvníky Šumavy z této krajiny (fotografické práce žáků oboru fotograf v centrální části panelu), 2. část je věnována tipům na výlety do nejbližšího okolí Kvildy

2. panel: Historie Kvildska
zde prezentované fotografie mimo jiné odkazují na stálou expozici v obecním úřadě Kvilda Historie Kvildy a Bučiny

3. panel: Sakrální stavby
na panelu se objevují i fotografie dnes již neexistující nejstarší církevní stavby na Kvildě - kaple sv. Štěpána, která byla zbořena v roce 1960
fotografie kostela sv. Štěpána krátce před shořením v roce 1889
historie pohřbívání na Šumavě a v Bavorském lese na tzv. umrlčí prkna
fotografie hřbitova na Kvildě, který se objevil také v dnes již legendárním snímku z roku 1959 „Král Šumavy“ a který byl v roce 1978 zlikvidován

4. panel: Flora a fauna
na panelu je prezentována stručná charakteristika nejběžnějších biotopů Kvildska - les, louka, rašeliniště a jejich typické obyvatele z řad rostlin a živočichů
část panelu je věnována práci studentů analýzy potravin při hledání souvislostí mezi kvalitou půdy a životem

5. panel: Milujeme Šumavu
symbolický název panelu pro všechny návštěvníky Šumavy
panel zdůrazňuje důležitost každého z nás pro zachování této krajiny budoucím generacím, struktura panelu vychází z pěti ekologicko - etických P (poznání, porozumění, pochopení, pokora, přátelství)

6. panel: Voda
panel je věnován především nejdelší české řece Vltavě
na panelu se objevují souvislosti mezi fyzikálními, chemickými a biologickými faktory ovlivňujícími kvalitu vody, které vyplynuly z tříletého mapování oblasti studenty oboru analýzy potravin


7. panel: Bučina a „železná opona“
tento panel je věnován smutné historii tzv. studené války v letech 1948 - 1989, obec Kvilda byla poslední relativně volnou přístupnou obcí v tomto regionu, jen pár set metrů dále již byla „železná opona“, kterou v letech 1953 - 1965 proudilo 3 000 - 6 000 V a která takto usmrtila celou řadu nevinných obětí komunistického režimu

Partnerská FOS/BOS Passau spolupracovala s naší školou na finální podobě těchto panelů, věnovala se především osobě kvildského kněze Franze Reinische, který byl jako odpůrce nacistického režimu zatčen a 21.8. 1942 v Berlíně popraven.
Výsledným produktem partnerské Šolski center Postojna ze Slovinska jsou rovněž informační panely v regionu Postojne a okolí zaměřené na ochranu životního prostředí a přibližující významná bojiště I. světové války v této oblasti.

Slovenská SPŠ Bardějov vyrobila v prvním roce svého projektu model středověkého opevnění historického města Bardějov. Ve druhém a třetím roce zhotovila informační panel věnovaný environmentální výchově a postavila turistický přístřešek se zázemím na frekventované slovensko - polské turistické stezce zhruba 10 metrů od slovensko - polské hranice.

Partnerská Zespol szkol ekonomycznych v polské Gorlici zhotovila naučnou ekologicko - didaktickou stezku v místním gorlickém parku. Tato stezka je mimo jiné určena i pro předškoláky, k prohlubování pozitivního vztahu k přírodě přispívají výraznou měrou i didaktické listy pro nejmenší, kterými jsou tyto tabule opatřeny.

Během práce na projektu prezentovali žáci a vyučující dílčí výstupy projektu na několika projektových setkání v Č. Budějovicích, dále v Polsku, Německu, na Slovensku a ve Slovinsku. Jedním z výsledků projektu byla i výstava fotografií a prací žáků na tomto projektu v obecním úřadě Kvilda „Šumava očima studentů“.

Zkušenosti s práci v mezinárodním projektu jsou vesměs velice pozitivní, jedná se obohacení výuky žáků a rozšiřování obzorů jak žáků tak i vyučujících. V neposlední řadě došlo díky našemu programu COMENIUS i k navázání celé řady cenných kontaktů, které již výrazně překročily pracovní rámec a stávají se trvalými přátelskými pouty. Tento aspekt se v rámci nové, sjednocené Evropy, jeví jako jeden z nejcennějších.

Vypracoval: Mgr. Antonín Sekyrka

Financování projektu

EU Comenius

Kontakty

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo